+387 (0)52/241-960

Zašto biste bili jedan od mnogih bilo gdje

kada možete biti prvi ovdje

TV PRIJEDOR – profesori Radovan Vladisavljević i Slobodan Živkucin

VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU 8.6.2022.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U 2022/2023 GODINU

Poštovani budući studenti pročitajte o konkursu za upis u 2022/23 god. studija na VSEIP.

KONKURS 2022/2023

UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Poštovani budući studenti pročitajte o upisu na Osnovne akademske studije na VSEIP.

UPIS 2022/23

O FAKULTETU

Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor je licencirana privatna visokoškolska ustanova u sistemu visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine koja nudi visoku stručnu spremu putem trogodišnjeg i četvorogodišnjeg studija u oblasti ekonomije, menadžmenta i informatike sa sljedećim zvanjima:

 • DIPLOMIRANI EKONOMISTA
  (nakon završene četiri godine studija na studijskoj grupi Ekonomija i menadžment – 240 ECTS),
 • DIPLOMIRANI MENADŽER
  (nakon završene tri godine studija na studijskoj grupi Ekonomija i menadžment – 180 ECTS),
 • DIPLOMIRANI INFORMATIČAR
  (nakon završene tri godine studija na studijskoj grupi Informatika – 180 ECTS).
 • DIPLOMIRANI INŽENJER INFORMATIKE I RAČUNARSTVA
  (nakon završene četiri godine studija na studijskoj grupi Informatika – 240 ECTS).

Ustanova je licencirana Dozvolom za rad Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.2-9620/07. Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor je osnovana i licencirana pod nazivom Visoka škola “Koledž za informatiku i menadžment Janjoš” Prijedor, ali je 21.6.2010. promijenila naziv u “VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU” Prijedor. Do promjene naziva došlo je zbog uvođenja novog licenciranog studija ekonomije i novog zvanja “diplomirani ekonomista” koje se stiče nakon četvorogodišnjeg studija.

Od datuma promjene naziva, Visoka škola u pravnom prometu koristiti isključivo novi naziv. Dokumenti koji su ustanovi izdati od strane nadležnih organa i koji regulišu rad ustanove pod starim nazivom, važe i za rad ustanove pod novim nazivom. Visoka škola se nalazi u Ul. Mitropolita Petra Zimonjića bb u Prijedora, u sopstvenom objektu sa 4000 kvadratnih metara prostora koji je opremljen po svjetskim standardima.

VISOKA ŠKOLA KAO NOVA PARADIGMA STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA

Odstupajući od studiranja kao “socijalne kategorije”, stručno obrazovanje na visokim školama svoje uspjehe je pokazalo u razvijenim zemljama, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama, posebno u domenu “community college” edukacije, tj. pristupačnog, stručnog i usmjerenog visokog obrazovanja u lokalnoj zajednici. S obzirom da je obrazovni sistem u BiH i Republici Srpskoj naslijedio praksu neintegrisanih univerziteta sa jakim autonomnim fakultetima iz sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka, fenomen masovnog studiranja usljed nemogućnosti pravovremenog zaposlenja i neplanske politike upisa na državne fakultete je opteretio državni budžet, kao i studentski budžet, koji se u tržišno orjentisanim prilikama teško nosi sa drastično povećanom cijenom studentskog života u univerzitetskim gradovima.

Visoko stručno obrazovanje na nivou lokalne zajednice je jedan od mehanizama lokalne autonomije koja je, pored osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, u stanju da relativno samostalno formira svojevrsnu strategiju visokog obrazovanja za svoje potrebe. Cilj te strategije nije da imitira univerzitete i njihovu nastavno-naučnu koncepciju, već da više pažnje posveti lokalnom i regionalnom razvoju u smislu školovanja stručnih kadrova u oblastima koje su deficitarne u periodu promjene načina privređivanja i usvojene državne strategije razvoja malog preduzetništva, individualnih inicijativa i samozapošljavanja. U tom smislu, ideja osnivanja visoke škole za obrazovanje u oblasti ekonomije, informatike i menadžmenta u Prijedoru ima za cilj da proizvede kadrove koji će na lokalnom i regionalnom nivou biti upotrebljivi u poboljšanju opšte privredne slike grada i regije, na način da budu u stanju da sami stvore svoja radna mjesta time što će se, nakon obrazovanja, usuditi da uđu u preduzetničke aktivnosti koje zahtijevaju upravo ona znanja i vještine koje Visoka škola nudi.

TIMSKI RAD I INDIVIDUALNA INICIJATIVA

Još jedno zapadno iskustvo je poslužilo kao orijentir u kreiranju nastavnih planova Visoke škole, a to je “networking” ili “umrežavanje” studenata oko ideja, inicijativa ili projekata zajedničkog rada već tokom studija, da bi se odmah nakon diplomiranja mogle materijalizovati ideje i realizovati projekti koji su tokom studija nastali timskim radom. Duh timskog rada i princip studentskog networkinga u nastavnim programima se ogleda u tome što studijski smjerovi bivaju komplementarni, tj. nadopunjuju se međusobno predmetnom materijom, u smislu da studenti koji pokažu duh preduzetničke inicijative već imaju na raspolaganju kolege koji su se opredijelili za budući rad u domenu poslovne informatike, javne uprave, finansija i bankarstva, računovodstva i revizije. Time buduća poslovna inicijativa ima mogućnost da na samom početku riješi kadrovska pitanja koja su, istorijski gledano, jedna od najvećih prepreka u promjenama poslovne klime i periodima adaptacije. Isto tako, u kontekstu samozapošljavanja kao naglašene komponente državne strategije za smanjenje nezaposlenosti, tradicionalni koncept radnog odnosa sa klasičnim konceptom socijalnog osiguranja ovdje biva zamijenjen mogućnošću stvaranja mreže ljudskih resursa po principu “alumni networks” (mreže diplomaca) – oblika trajne povezanosti kolega sa studija, gdje jedan diplomac može svoje usluge da “iznajmi” svojim kolegama na više strana, u zavisnosti od potreba posla kojim se bave i u zavisnosti od toga koliko se do tada pokazao kao koristan u grupi. Ovim pristupom se studenti Visoke škole izmještaju iz domena socijalne kategorije ( u domen interesnog povezivanja koje već tokom studija daje ono što je tradicionalno dolazilo tek nakon više godina rada nakon diplomiranja, a to je afirmacija u određenoj oblasti i usmjerenost ka profesionalnim ciljevima, što je preduslov izgradnje uspješne karijere. Uticaj na lokalni i regionalni razvoj

U gradovima srednje veličine kao što je Prijedor i u regiji zapadnih krajiških opština, Visoka škola kao institucija visokog stručnog obrazovanja ima za cilj da pomenute studentske inicijative usmjeri u pravcima prethodno provjerenim od strane nastavnog kadra i stručnih saradnika iz različitih oblasti, a za koje se ispostavi da su relevantni i aktuelni u odnosu na ekonomske studije rađene za oblast i regiju. Pod tim se podrazumijeva da pored klasičnog mentorstva profesora nad studentom u cilju izrade diplomskog rada ili studentskih prezentacija, pažnja nastavnika bude velikim dijelom usmjerena na posmatranje i profiliranje grupe studenata koja tokom studija pokazuje tendenciju da ostvari zajedničku preduzetničku aktivnost. Mentorstvom nad samom idejom povezivanja nastavni kadar je u stanju da preporukama Time sama institucija proširuje svoj domen djelovanja i u samu praksu preduzetništva te stimuliše inicijativu studenata u materijalnom smislu, ali i u smislu pružanja stručnih savjeta i konsultacija u cilju zaživljavanja preduzetničke aktivnosti i postizanja njene samoodrživosti. Visokoškolska ustanova na ovaj način dobija ulogu tumača poslovne klime i inkubatora ideja za preduzetničku praksu.

Poslovna saradnja sa firmom S-TEC GmbH iz Hamburga!

Potpisan sporazum o stručnoj i naučnoj saradnji

Dana 30.06.2018. je u prostorijama Visoke škole za ekonomiju i informatiku iz Prijedora potpisan Sporazum o stručnoj i naučnoj saradnji izmedju Visoke škole za ekonomiju i informatiku iz Prijedora i Veleučilista Zapresic iz Zapresica.

SPORAZUM

Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova prihvatila je aplikaciju Visoke škole za ekonomiju i informatiku Prijedor!

Potpisan sporazum o saradnji sa Fimek-om

Potpisan je sporazum o saradnji između Visoke škole za ekonomiju i informatiku iz Prijedora i FIMEK-a (Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu). U prilogu možete pogledati sporazum.

SPORAZUM

Kurs “Hibridne mobilne aplikacije“

Kurs “HTML5 & CSS3“

Kurs “Asp.Net“

NAŠI PARTNERI

Image 02

POSTANITE NAŠ STUDENT!

Hvala vam što se interesujete za Visoku školu za ekonomiju i informatiku u Prijedoru. Visoka škola za ekonomiju i informatiku je licencirana visokoškolska ustanova koja svojim studentima pruža mogućnost studiranja na savremenim studijskim programima po uslovima koji su među najpovoljnijim u regionu.

PRIJAVI SE